Zoekresultaten  1-20 van de 596 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Waterbeheerverwijder
 • 29684, nr. 255 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken of de systematiek voor het vastleggen van best beschikbare technieken toereikend is voor het beschermen van het Waddengebied

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 253 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Kröger c.s. over samen met lokale bevoegde gezagen onderzoeken of de vergunde lozingen niet optellen tot een zwaardere milieulast dan wat mag volgens de Kaderrichtlijn Water

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 251 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over het bijhouden en publiek toegankelijk maken van een overzicht van de stoffen die geloosd mogen worden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 252 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van de leden Tjeerd de Groot en Beckerman over uitgangspunten bij het actualiseren van de lozingsvergunningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29684, nr. 254 - Waddenzeebeleid

  Waddenzeebeleid; Motie; Motie van het lid Beckerman c.s. over bestaande gaswinning onder de Waddenzee en rond de Waddeneilanden zo snel mogelijk stoppen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De wateroverlast in Zuid-Limburg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 in verband met de actualisering van dat besluit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 651 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 juni 2023, over Water

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 637 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Van Ginneken en Tjeerd de Groot over erop sturen dat provincies verdringingsreeksen voor grondwater opstellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 649 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Madlener over geen onhaalbare doelen stellen voor de oppervlaktewaterkwaliteit in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 647 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Minhas c.s. over een doorrekening maken van aanvullende maatregelen vanuit het impulsprogramma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 646 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Van Esch en Bromet over een deadline stellen voor het KRW-proof maken van provinciale gebiedsprogramma’s

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 650 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Bromet en Van Esch over voor 2025 alle relevante onttrekkingen van water en alle relevante vervuilingsbronnen in kaart brengen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 643 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Van Haga over de doelen van de Kaderrichtlijn Water werkbaar houden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 640 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Grinwis over gemeenten via maatwerkregels de mogelijkheid bieden tot het geven van aanwijzingen voor en/of het opleggen van waterbewust bouwen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 636 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Van Ginneken en Tjeerd de Groot over bij positieve onderzoeksresultaten een landelijke vergunningsplicht dan wel meldplicht voor alle grondwateronttrekkingen instellen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 639 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Grinwis en Minhas over het Drinkwaterbesluit zodanig aanpassen dat niet alleen op het dak opgevangen regenwater als huishoudwater kan worden gebruikt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 33450, nr. 122 - Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

  Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee; Brief regering; Kabinetsbesluit taak Defensie op de Noordzee

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 638 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Grinwis en Minhas over bij dijkversterkingen binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma nadrukkelijk inzetten op uiterwaardherinrichting en/of natuurontwikkeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 644 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Van Esch c.s. over onderzoeken hoe we zo snel mogelijk “nul uit de pijp” van Chemours kunnen realiseren

  Bekijk document gepubliceerd op