Zoekresultaten  1-50 van de 402 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Internationalisering in het mbo

  Dit rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar internationalisering in het mbo. Het onderzoek geeft zicht op de ambities die mbo-instellingen hebben ten aanzien van internationalisering en de invulling daarvan; hoe er wordt gezorgd voor een toegankelijk aanbod; en welke belemmeringen er zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VET Internship Pact 2023 - 2027

  Engelstalig stagepact voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma Onderwijsraad 2024-2025

  Het werkprogramma geeft aan welke adviezen en verkenningen de Onderwijsraad de in 2024 en 2025 onder handen heeft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Position paper over de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023)

  Het document bevat de Nederlandse reactie op de ‘Call for Evidence’ van de tussentijdse evaluatie van de Europese onderwijsruimte (2020-2023).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Education at a Glance 2023

  Rapport Education at a Glance 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Country Note Education at a Glance 2023

  Rapport Country Note Education at a Glance 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zicht op wat Werkt

  Monitoringsplan Werkagenda mbo en het Stagepact 2023-2027. Het gaat om een samenwerking van verschillende partijen om de positie van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Nederland te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Professionele achtergrond van mbo-docenten basisvaardigheden en burgerschap

  Rapport van het Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO). Het rapport onderzoekt het onderwijs in basisvaardigheden en burgerschap in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de achtergrond van de docenten die hierin les geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Overleg Ring 1 17 mei 2023

  Het verslag gaat over het overleg van vertegenwoordigers van Ring 1 (onderwijsorganisties) met de Inspectie van het Onderwijs dat plaats vond op 17 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Onderzoekskaders 2023

  Het besluit wijzigt het eerdere besluit van 24 juni 2021 tot intrekking van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017 onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnenafspraak OCW-Sectororganisaties-ouders-leerlingen

  Het document bevat de afspraken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met verschillende sectorpartijen uit het onderwijs over mobiele telefoons in de klas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk Kader Studentenwelzijn 2023-2030

  Rapport van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen (VH) en de vereniging Universiteiten van Nederland (UNL). Het rapport geeft een kader voor de beschrijving van een gezamenlijke koers voor studentenwelzijn in het hoger onderwijs tot 2030.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flexibilisering mbo

  In opdracht van het ministerie van OCW hebben ResearchNed en KBA Nijmegen de flexibilisering van het onderwijs voor werkenden en werkzoekenden in het mbo (bekostigde en niet bekostigde instellingen) onderzocht. Hiermee is een aanzet gedaan om de diversiteit in het aanbod voor deze doelgroep in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsondewijs in de 3e leerweg

  De Subsidieregeling ‘Flexibel beroepsonderwijs 3e leerweg’ heeft tot doel om flexibele onderwijsprogramma’s in het mbo te ontwikkelen die aansluiten op de scholingsvraag van werkenden en werkzoekenden. De meeste Flexprojecten zijn nog bezig. Dit onderzoek uitgevoerd door KBA Nijmegen gaat over een tussenevaluatie van de subsidieregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabellenrapportage Implementatiemonitor NP Onderwijs 3e tussenmeting

  Het rapport bevat de 3e tussenmeting (2023) voor de Implementatiemonitor NPO. Het gaat om de bestedingen voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatie monitor NPO Derde tussenmeting

  Het rapport bevat de 3e meting van de voortgang op de bestedingsplannen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het programma richt zich op de voortgang van de leerprestaties en studieprestaties van studenten en scholieren en hun welbevinden. Het gaat om het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Programma Onderwijs Vierde voortgangsrapportage

  De rapportage gaat over de voortgang en resultaten van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) in de 2e helft van 2022. Het gaat om alle sectoren van het onderwijs: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en met hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cohortrapportage NP Onderwijs 2023

  Rapport van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het rapport onderzoekt de schoolloopbanen van leerlingen en studenten tijdens de coronapandemie en tijdens de looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Studentenpeiling NP Onderwijs 2023

  Het rapport bevat een studentenpeiling naar studievoortgang tijdens de studie en naar studentenwelzijn (mentale ggezondheid) in 2023. Het gaat daarbij om het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De effecten van het NP Onderwijs MBO HO in beeld Kader voor MKBA

  Het rapport bevat een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Het gaat om het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving

  Het rapport gaat over advies van een expertgroep van docenten, lerarenopleiders en onderzoekers over de kwalificatie-eisen voor burgerschapsonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen

  Scholen kunnen met de Toolbox aanpak stagediscriminatie, de checklist en het stappenplan stagematching een aanpak tegen stagediscriminatie ontwikkelen. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toepassing ervan  is een van de afspraken uit het Stagepact MBO 2023-2025.

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Een goede match - Stappenplan stagematching binnen mbo-instellingen

  Scholen kunnen met de Toolbox aanpak stagediscriminatie, de checklist en het stappenplan stagematching een aanpak tegen stagediscriminatie ontwikkelen. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toepassing ervan  is een van de afspraken uit het Stagepact MBO 2023-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Checklist voor mbo-scholen voor aanpak stagediscriminatie

  Scholen kunnen met de Toolbox aanpak stagediscriminatie, de checklist en het stappenplan stagematching een aanpak tegen stagediscriminatie ontwikkelen. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toepassing ervan  is een van de afspraken uit het Stagepact MBO 2023-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Toolbox aanpak stagediscriminatie voor mbo-scholen

  Scholen kunnen met de Toolbox aanpak stagediscriminatie, de checklist en het stappenplan stagematching een aanpak tegen stagediscriminatie ontwikkelen. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toepassing ervan  is een van de afspraken uit het Stagepact MBO 2023-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen

  De checklist en de toolbox zijn ontwikkeld voor mbo-scholen om hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een aanpak tegen stagediscriminatie, op basis van de afspraken in het stagepact MBO 2023-2027. De toolbox is een overzicht met effectieve interventies, tips en voorbeelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpak Stagediscriminatie voor mbo-scholen - Een goede match - Stappenplan stagematching binnen mbo-instellingen

  Scholen kunnen met de Toolbox aanpak stagediscriminatie, de checklist en het stappenplan stagematching een aanpak tegen stagediscriminatie ontwikkelen. De hulpmiddelen zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De toepassing ervan  is een van de afspraken uit het Stagepact MBO 2023-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoringsrapportage beoordeling aanvragen studiejaar 2021/2022 in 2022 Subsidieregeling praktijkleren

  De monitoringsrapportage geeft inzicht in het aantal ingediende en beoordeelde aanvragen voor subsidies voor praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen bij bedrijven. Het gaat om het studiejaar 2021/2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handhavingscontroles Subsidieregeling praktijkleren 2020-2021

  De rapportage geeft de uitkomsten weer van de handhavingscontroles die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in 2022 heeft uitgevoerd bij bedrijven die gebruik maakten van de Subsidieregeling Praktijkleren. De rapportage vergelijkt de resultaten met de handhavingscontroles in de 4 studiejaren daarvoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Subsidieregeling praktijkleren 2019-2022 Eindrapport

  Het rapport evalueert de uitvoering, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de Subsidieregeling Praktijkleren over de periode 2019-2022  Het bevat aanbevelingen voor de doorontwikkeling van de Subsidieregeling praktijkleren in Europees en Caribisch Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies inzet structurele middelen Sterk Techniekonderwijs

  Advies van de commissie Sterk Techniekonderwijs (STO) over de inzet van middelen voor versterking van het technisch onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor en evaluatieonderzoek Sterk techniekonderwijs

  Rapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Regionaal Investeringsfonds mbo 2023

  Via het Regionaal Investeringsfonds mbo is in 2023 € 27 miljoen beschikbaar om toe te kennen aan initiatieven die de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt verbeteren. In dit rapport staan de lopende projecten beschreven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie experiment‘beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl (GLBB) Meting 2021

  Het rapport evalueert de eindverslagen van scholen die meededen met het experiment 'beroepsopleiding gecombineerde leerwegen bol-bbl' (GLBB). De meting is uit 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie wet Doelmatige Leerwegen en herziening kwalificatiestructuur mbo Meting 2021

  Het rapport evalueert 2 beleidsinterventies voor het middelbaar berioepsonderwijs (mbo). Het gaat om de Herziening Kwalificatiestructuur (HKS) en Doelmatige Leerwegen (DL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie wet Doelmatige Leerwegen’mbo Meting 2021

  Het rapport doet verslag van de meting 2021 binnen de Evaluatie Wet 'Doelmatige Leerwegen' (DL). Het rapport gaat om de situatie sinds schooljaar 2019-2020. Het rapport brengt de invoering in kaart van de maatregelen uit het DL in het mbo en de verwachte en bereikte effecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie herziening kwalificatiestructuur mbo Meting 2021

  De rapportage evalueert de herziene kwalificatiestructuur (HKS) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede voortgangsrapportage monitor mbo-certificaten Stand van zaken begin 2022

  Het rapport bevat een tussenrapportage de uitrol, het gebruik en de effecten van certificaten voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De rapportage gaat over de stand van zaken begin 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie experiment Cross over kwalificaties Tussenmeting 2021

  Het rapport bevat een tussenmeting uit 2021 van het experiment met cross-over kwalificaties in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). het gaat om delen van bestaande kwalificaties uit 2 of meer verschillende opleidingsdomeinen. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 van de Inspectie van het Onderwijs

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van de Inspectie van het Onderwijs in 2022 in getallen en beschrijvingen. Ook gaat het in op belangrijke ontwikkelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het proces van stagematching in het mbo

  Het rapport onderzoekt het proces van stagematching in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het onderzoek geeft inzicht in de manier waarop scholen studenten naar een stageplaats te begeleiden. Het richt zich daarbij op de vraag welke elementen van het stagematchingsproces bepalend zijn in het tegengaan van stagediscriminatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geschillenregelingen medezeggenschap po-vo-mbo-hbo

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'.De bijlage geeft een overzicht voor de geschillenregeling in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs

  Het rapport onderzoekt knelpunten bij de medezeggenschap in verticale scholengemeenschappen. Dit zijn scholengemeenschappen die zowel voortgezet onderwijs (vo) als middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aanbieden. Daarnaast onderzoekt het beleidsopties voor een gemeenschappelijk wettelijk kader voor de medezeggenschap in het vo en mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governance in het mbo

  Rapport van de Inspectie voor het onderwijs. Het rapport gaat over onderzoek naar de medezeggenschap in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en naar het samenspel van de studentenraad en ondernemingsraad met het bestuur en de raad van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • In het licht van de geschiedenis

  Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'. De bijlage geeft een korte wetshistorische uitleg over medezeggenschapsverschillen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale opleidingsmogelijkheden in het mbo voor arbeidsmarkttekorten

  Rapport van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO). Het rapport bevat een advies over de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt in krimpregio's.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en monitoring wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo Tussenrapportage 2022

  Het rapport bevat een tussentijdse evaluatie van de effecten en realisatie van de doelen van de Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo (VATmbo).

  Bekijk document gepubliceerd op