Zoekresultaten  1-10 van de 368 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
 • Monitor subsidieregeling leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs Derde meting 2021/2022

  Het rapport bevat de 3e meting van de besteding van subsidiemiddelen voor passend onderwijs en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De meting gaat over het schooljaar 2021-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ‘Optimale ontwikkelingskansen, ook voor (hoog)begaafde leerlingen’ Een integrale samenvatting van de sessies (hoog)begaafdheid en passend onderwijs

  Het rapport bevat een verslag van sessies met partijen uit het onderwijsveld en experts over het onderwijs aan hoogbegaafdheid. De sessies vonden plaats in oktober en november 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het pre-COOL cohort tot en met groep 8

  Het rapport doet verslag van het pre-COOL onderzoek. Dit is een longitudinaal onderzoek naar de effecten van voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve). Het onderzoek is gestart in 2009.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar collectieve financiering van Zorg in Onderwijstijd

  Presentatie van de kwantitatieve resultaten van het landelijk representatieve onderzoek en de kwalitatieve bevindingen uit de pilots en 2e ring.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwerp van gesprek: Het bestrijden van onderwijsachterstanden en het voorkomen van segregatie

  Het rapport gaat in op de vraag hoe gemeenten invulling geven aan het overleg onder de naam Lokale Educatieve Agenda (LEA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Technisch rapport Jaarrapportage vve-LEA 2021

  Technisch rapport bij de jaarrapportage voorschoolse en vroegschoolse educatie (vve) en Lokale Educatieve Agenda (LEA). Het rapport geeft een toelichting op de opzet van het onderzoek en de uitgevoerde analyses.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2023

  Concept van het jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarplan beschrijft de onderzoekskaders van de inspectie in 2023 voor de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+ jongeren in het voortgezet onderwijs

  Het rapport onderzoekt het pesten van lhbtiq+ leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo). Het richt zich op de sociale veiligheid in het onderwijs en beschrijft concrete maatregelen voor het aanpakken van het pestgedrag tegen lhbtiq+ leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda tegen discriminatie en racisme

  Agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De agenda geeft aan hoe het ministerie van 2022 tot 2026 discriminatie en racisme tegengaat en hoe het inclusie en gelijkwaardigheid bevordert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 (voortgezet) speciaal onderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op