Zoekresultaten  1-50 van de 223 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Inspectie Overlaatdam afleidingskanaal 2023

  Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 23 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanleverdossier Reparatie Overlaat Bosscherveld

  Formulier voor het herstellen van hoogwaterschade aan de Overlaat Bosscherveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport Instandhoudingsinspectie Overlaat in de Bosscheveld

  Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport geeft advies over de instandhouding van de overlaat in de Bosscheveld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Demurrage en Detention-kosten containertransport over zee

  Het rapport doet onderzoek naar de invloed van liggelden en stagelden voor containers in zeehavens op de efficiëntie van het containervervoer. Het beschrijft de demurrage en detention-kosten en de omvang van betaalde demurrage en detention vergoedingen door het Nederlandse bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prestatiecontract Nat perceel Maas

  Onderdeel van het inspectierapport over het Watersysteem Maas in opdracht van Rijkswaterstaat. Het rapport bevat de bevindingen van de inspectie van het object Stuwweg Maastricht van 31 mei 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT oktober tot en met december 2023

  Het document bevat een overzicht van de publicaties (rapporten) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de periode oktober tot en met december 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Contouren Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart

  Rapport van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het rapport schetst de 1e contouren van de Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart. De Roadmap Brandstoftransitie in de Zeevaart geeft weer hoe de Nederlandse sector aankijkt tegen de internationale transitie naar een klimaatneutrale zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Extension of EU ETS to the offshore sector Practicalities

  Het rapport onderzoekt de toepassing van het Europese EU Emissions Trading System (EU ETS) voor offshore scheepvaart die geldt vanaf 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stimulering van de verduurzaming van de Nederlandse zeevaart Definitieve rapportage

  Het rapport richt zich op het ontwikkelen van stimuleringsinstrumentarium voor de opschaling van het gebruik van waterstof en methanol in de zeevaart. Dit in verband met het streven naar een klimaatneutrale zeevaart in 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar kansen voor short sea shipping op noordelijke vaarroutes

  Onderzoek naar kansen voor short sea shipping op noordelijke vaarroutes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studie naar modal shift door kleine verladers naar short sea

  Onderzoek naar de (potentiële) rol van kleine verladers in het multimodaal goederenvervoersysteem met een focus op short sea shipping, specifiek van en naar goederenvervoercorridor Zuid en Groningen Seaports.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductie van biobrandstoffen in de binnenvaart

  Het rapport doet verslag van een vervolgonderzoek naar de veiligheidsrisico’s bij het gebruik van biobrandstoffen in de binnenvaart. Het gaat hierbij om gesprekken met partijen uit de binnenvaartsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5: Toezeggingen en moties

  Bijlage bij de Verzamelbrief Maritieme Zaken van 25 januari 2024. De bijlage geeft een overzicht van toezeggingen en moties op het terrein van zeevaart, zeehavens, binnenvaart en duurzame scheepvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorontwikkeling emissielabelsysteem binnenvaart

  Het rapport gaat over onderzoek naar en advies over het doorontwikkelen van het emissielabelsysteem voor de binnenvaart en bijbehorende de methodologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Normering emissies binnenvaart

  Het rapport gaat over onderzoek naar de mogelijkheden van normering van emissies in de binnenvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een quickscan van vraag en aanbod van haventerreinen t.b.v. de ontwikkeling van duurzame (scheepvaart)brandstoffen

  Het rapport bevat een analyse van de mogelijke omvang van de vraag naar productielocaties voor duurzame brandstoffen in zeehavens in verhouding tot het bestaande aanbod van haventerreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvaring watertaxi met een havenrondvaartboot

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het OvV onderzoekt een aanvaring die plaats vond op 21 juli 2022 tussen de havenrondvaartboot Marco Polo en de watertaxi MSTX 21. Het rapport onderzoekt hoe deze aanvaring kon plaatsvinden en welke factoren hieraan bijdroegen. Het formuleert lessen en aanbevelingen naar aanleiding van het voorval om de veiligheid tijdens het bedrijfsmatig vervoer van personen over de Nieuwe Maas te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Mobiliteitsfonds vraag 6 en 7

  Bijlage bij de antwoorden op vraag 6 en 7 over het Mobiliteitsfonds 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen begroting 2024 Mobiliteitsfonds

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over het Wetsverslag Begroting Mobiliteitsfonds 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Bepalen van inzet vervolg besluit inzake Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

  Nota ter beslissing aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De nota geeft adviezen naar aanleiding van de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Businesscase groot onderhoud vuurtoren Westkapelle

  Het rapport richt zich op een afweging en een keuze voor een voorkeursalternatief voor de uitvoering van een lange-termijn-oplossing voor de vuurtoren Westkapelle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Businesscase groot onderhoud vuurtoren Scheveningen

  Het rapport richt zich op een afweging en een keuze voor een voorkeursalternatief voor de uitvoering van een lange-termijn-oplossing voor de vuurtoren Scheveningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo Quickscan GPO BVI Definitiedocument en bijlagen Gietijzeren Vuurtorens

  Memo van Rijkswaterstaat. Het memo bevat een quicksan en advies over het definitiedocument over het onderhoud van gietijzeren vuurtorens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Businesscase groot onderhoud vuurtoren Huisduinen

  Het rapport richt zich op een afweging en een keuze voor een voorkeursalternatief voor de uitvoering van een lange-termijn-oplossing voor de vuurtoren Huisduinen bij Den Helder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkelperspectief NOVEX gebied Samenwerken aan de toekomst van het Rotterdamse havengebi ed

  Ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Rotterdamse haven. In het programma NOVEX werken alle overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de strategische ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven en benoemt de dilemma’s en schuurpunten in relatie tot de leefomgeving. De ondertekening vond plaats op 7 december 2023 .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvaring in het Schuitengat

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport trekt lessen uit de aanvaring tussen de snelboot Tiger en de watertaxi Stormloper op de Waddenzee (Schuitengat) op 21 oktober 2022. Hierbij kwamen 3 passagiers om het leven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Roadmap Varend Ontgassen periode 2023-2024

  Het rapport geeft een overzicht van bouwstenen voor een infrastructuur voor het ontgassen van schepen en maatregelen voor een succesvolle implementatie van het nationaal verbod op varend ontgassen op 1 juli 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie van technieken voor ontgassing van binnenvaarttankers

  Het rapport geeft een inventarisatie van bestaande installaties voor het ontgassen van binnenvaarttankers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Strategische Belangen van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie

  Het ministerie van EZK heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) gevraagd onderzoek te doen als input voor de bouwstenen 0, 1 en 3 van de Sectoragenda voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (MMI). Daarbij wordt voortgebouwd op de in opdracht van EZK door HCSS opgestelde 'Discussienotitie. Naar een Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SWOT analyse van de Nederlandse maritieme maakindustrie

  Deze SWOT analyse is uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De analyse is onderdeel (bouwsteen 2) van de Sectoragenda maritieme maakindustrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • No guts, no Hollands Glorie! - sectoragenda maritieme maakindustrie

  De sectoragenda geeft aan hoe belangrijk de scheepsbouw is voor Nederland. Er wordt gekeken waar de kansen liggen. Hoe de maritieme sector weer versterkt kan worden. En hoe onwenselijke afhankelijkheden op bijvoorbeeld veiligheidsgebied voorkomen kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek voorwaarden havenbekken Houtrakpolder

  Het rapport analyseert de voorwaarden voor het realiseren van een extra havenbekken voor de Amsterdamse haven in de Houtrakpolder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport gaat over onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit eerder onderzoek naar aanleiding van een dodelijk ongeval op het historisch zeilschip Risico in augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT april tot en met juni 2023

  Het overzicht bevat de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement juni 2023

  Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De rapportage bespreekt de voortgang van het professionaliseren van het assetmanagement op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en watersysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  De voortgangsrapportage gaat over Noordzeesamenwerking, voortgang en resultaten bij het Noordzeeoverleg (NZO) in de periode november 2022 tot mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Faciliteiten en financieringsbehoefte voor zeevarendenwelzijn in Nederlandse zeehavens

  Het rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar het welzijnswerk voor zeevarenden in en vanuit zeemanshuizen en zeevarendencentra in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Doelendocument

  Het Doelendocument hoort bij het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het bevat de doelen van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Reactiedocument: antwoorden n.a.v. bespreking in diverse achterbannen

  Het Reactiedocument hoort bij het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het bevat de reactie van betrokken partijen (gemeenten, provincies) op de conceptversie van  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2023-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Koersen naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050

  Het Uitvoeringsprogramma Waddengebied bevat cobcrete doelen en initiatieven om uitvoering te geven aan de Agenda voor het Waddengebied. Het gaat onm de periode 2021-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Lange Jaap Huisduinen. Herinspectie scheuren

  De rapportage bevat de vastlegging van de herinspectie van de scheuren in de vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen bij Den Helder (NH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN

  Het rapport gaat over onderzoek naar technische voorschriften voor binnenschepen die pas vanaf 2035 in werking treden en naar oplossingen voor mogelijke knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage van de Tracéwetplichtige projecten en de mijlpalen voor realisatie van de projecten. De rapportage gaat over de periode van 1 juli tot 31 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Funderingsonderzoek Vuurtoren de Lange Jaap

  Het rapport onderzoekt in opdracht van Rijkswaterstaat het functioneren van de fundering van vuurtoren de Lange Jaap aan de Zeeweg 5 te Huisduinen. Aanleiding voor het onderzoek is de wens om de vuurtoren constructief te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens

  Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 18 'Scheepvaart en Havens' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beleidsdoorlichting richt zich op het gevoerde beleid op de terreinen binnenvaart, zeevaart en zeehavens in de periode 2015 tot en met 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens Reactie op finale versie

  Rapport van TU Delft. Het rapport bevat een beoordeling (review) van de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 18 'Scheepvaart en Havens' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beleidsdoorlichting richt zich op het gevoerde beleid op de terreinen binnenvaart, zeevaart en zeehavens in de periode 2015 tot en met 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assessment of updated final EIA for Ocean Cleanup System S002 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt of The Ocean Cleanup de benodigde voorzorgsmaatregelen neemt om schade aan het zeemilieu die ontstaat door de inzet van hun plastic opruimsysteem op de Grote Oceaan te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op