Zoekresultaten  1-50 van de 522 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Kamerbrief met kabinetsreactie op opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport 'Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De Kamer had het rapport op 27 september 2023 ontvangen.

 • Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 17 november 2023.

 • Kamerbrief over financiële informatie Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de financiële dekking van de Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie.

 • Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het dossier varend ontgassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzoek om brief over de uitvoering van de motie van het lid Koerhuis c.s. over de uitzetting van schipperskinderen stoppen (Kamerstuk 36200-A-95)

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer een schriftelijke reactie op het verzoek om een brief over de uitvoering van de motie Koerhuis die op 6 juli 2023 is ingediend tijdens het tweeminutendebat Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

 • Kamerbrief over sectoragenda maritieme maakindustrie

  Minister Adriaansens (EZK), minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) sturen de Tweede Kamer de sectoragenda maritieme maakindustrie. De sectoragenda geeft aan hoe belangrijk de scheepsbouw is voor Nederland. Er wordt gekeken waar de kansen liggen en hoe de maritieme sector weer versterkt kan worden. En hoe onwenselijke afhankelijkheden op bijvoorbeeld veiligheidsgebied voorkomen kan worden.

 • kamerbrief over BO Waddengebied 26 juni 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) van 26 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Schippers vrezen tekort aan installaties om tanks te legen' en 'Ministerie wil verbod op varend ontgassen versnellen'. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen. Daarnaast stuurt hij de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer'. Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart. De minister informeert de Kamer daarnaast over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Boucke (D66). De motie verzocht om een visie, plan en groeipad op te stellen voor de productie, opslag en het transport van duurzame luchtvaartbrandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport havenbekken Houtrakpolder

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamerhet rapport 'Onderzoek voorwaarden havenbekken Houtrakpolder'. Daarbij geeft hij een toelichting op de belangrijkste punten uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Daarbij gaat hij in op de conclusies uit het rapport en op het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en het  wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 nota’s naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en het  wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de 17 gepauzeerde projecten binnen het aanlegprogramma voor wegen en vaarwegen en de concrete invulling van de structurele opgave op het Mobiliteitsfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op informatieverzoek reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de reddingsoperatie bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze vond plaats op 25 juli 2023 bij Ameland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Dimensionering vaargeul Holwerd-Ameland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het vervolgonderzoek naar mogelijkheden om veilig te passeren in de vaargeul Ameland-Holwerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aankomst vrachtschip Fremantle Highway in de Eemshaven

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond de situatie en positie van het vrachtschip Fremantle Highway na de brand van 11 juli 2023. Daarbij geeft hij een toelichting op het besluit om de Fremantle Highway naar de Eemshaven te verslepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland. Hij bespreekt daarbij het tijdpad voor het verslepen en bergen van het schip. Ook gaat hij kort in op de eventuele gevolgen voor de natuur en de bewoners van de Waddeneilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

  Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over wat er bekend is over de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze brak uit op 25 juli 2023 boven Ameland. Hij geeft een kort samenvatting van de gebeurtenissen en gaat in op de reddingsmaatregelen. Hij verwacht dat hij de Kamer later kan informeren over de toedracht, berging en de afwikkeling van het incident.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen van bijlagen bij het Verdrag van Chicago. Het gaat over de internationale burgerluchtvaart en de gewijzigde Voorschriften bij het Europees Verdrag (ENA) over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ongevalscijfers Scheepvaart 2022

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ongevalscijfers van 2022 op de Nederlandse binnenwateren en de Noordzee. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de inperking van veerdiensten naar Ameland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over de inperking van de veerdiensten naar Ameland. Ook wordt de Tweede Kamer geinformeerd over de uitkomsten van een bestuurlijk overleg dat kortgeleden heeft plaatsgevonden over de inperking van de veerdiensten naar Ameland. De Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over klimaatafspraken internationale zeevaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste uitkomsten van de International Maritime Organization (IMO). 175 landen hebben onderhandeld over het aanscherpen van de strategie om de uitstoot van broeikasgassen door de internationale zeescheepvaart te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over scheepvaartveiligheid op de Noordzee

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de aanvaring van de Petra L met een windturbine in het gebied Gode Wind. Het Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportage voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage 'Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement' van juni 2023. Het gaat om het professionaliseren van het assetmanagement op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en watersysteem. Hij geeft daarbij een toelichting op de rapportage en op de achtergrond van het ontwikkelplan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de verhoging van het veerhavengebied van Terschelling en de rol van Rijkswaterstaat

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht dat Terschelling het havengebied met 30 centimeter ophoogt, maar dat Rijkswaterstaat niet meedoet. De Tweede Kamerleden Koerhuis en Bevers (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 5e rapportage over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een noodhulpsleepboot een stuurloos schip weghoudt bij windpark Borssele

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Botsing op zee zorgt voor stuurloos schip Julietta D voor de kust van IJmuiden' en 'Noodhulpsleepboot houdt stuurloos schip weg bij windpark Borssele'. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie-De Hoop over watertaxi's in het Waddengebied

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de motie van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA). De motie verzocht om haast te maken met het overleg met onder meer de watertaxibedrijven en gemeenten over de lijst met uitzonderingen voor (nachtelijk) vervoer op de Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over risicoanalyse bijmenging in stookolie en Nederlandse inzet bij IMO bijmenging stookolie

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de risicoanalyse van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de risico’s van bijmenging van afval en ongewenste stoffen in stookolie. Daarnaast gaat hij in op enkele toezeggingen. Onder meer over de Nederlandse inzet binnen de International Maritime Organization (IMO) voor het tegengaan van bijmenging van ongewenste stoffen in stookolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang project Mainportontwikkeling Rotterdam

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Het programma loopt tot 2033.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over intentieverklaring walstroom

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ondertekening van de intentieverklaring over de uitrol van walstroom in de zeehavens van de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ). Hij stuurt een voorbeeld van de intentieverklaring mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nieuwe opleverdatum project Nieuwe Sluis Terneuzen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over een nieuwe opleverdatum voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De realisatiefase wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2024 afgerond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op OvV rapport over het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De brief bevat zijn reactie op het rapport 'Beknelling door sleepdraad met fatale afloop. Lessen uit het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7'. De Tweede Kamer had het rapport op 25 november 2022 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over vaargeul de Boontjes

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Diepte vaargeul Boontjes staat nog ter discussie'. De Tweede Kamerleden Koerhuis en Bevers (VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief commissiedebat maritiem 30 mei 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van zeehavens, zeevaart en binnenvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief over schade aan bedrijfspand en staatssteunregels

  Minister Harbers (IenW) reageert op een burgerbrief over schade door het uitbaggeren van het kanaal Almelo -De Haandrik. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond het verbod op varend ontgassen en de uitkomsten van het bestuurlijk overleg van 9 mei 2023. Ook gaat hij in op enkele moties over dit onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie aanbevelingen en antwoorden vragen Beleidsdoorlichting art 18. Scheepvaart en havens

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afhandeling van de aanbevelingen uit het rapport van de beleidsdoorlichting art. 18 Scheepvaart en Havens. Daarnaast gaat hij in op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de beleidsdoorlichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over scheepvaartveiligheid windparken op zee

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over scheepvaartveiligheid in relatie tot het toenemend aantal windparken op de Noordzee. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opvolging bevindingen onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de invulling van een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) voor de stabiliteit van de Nederlandse boomkorkottervloot naar aanleiding van 2 ongevallen. De Tweede Kamer had de eindrapportage over het onderzoek van de OvV op 20 januari 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over verdachte Chinese kranen in Nederlandse haven

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Verdachte’ Chinese kranen staan ook in Nederlandse havens: zorgen om spionage'. De Tweede Kamerleden Brekelmans, Koerhuis, Rajkowski en Valstar (allen VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over invulling motie Stoffer vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de invulling van de motie van het Tweede Kamerlid Stoffer (SGP). De motie verzoekt de regering om het plan van aanpak voor de 1e tranche van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij  zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over terugkoppeling Bestuurlijk Overleg Waddengebied 23 februari 2023

  Minister Harbers  (IenW) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen uit het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) van 23 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nazending rapport over de Lange Jaap

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het nagezonden rapport 'Inspectie Lange Jaap Huisduinen. Herinspectie scheuren'. Hij geeft een korte reactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang analyses certificeringsstelsels ILT

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de analyse van de Inspectie Leefomgeving en Transport ( ILT) van 6 certificeringsstelsels voor bodem, luchtvaart en binnenvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over het verslag van de informele bijeenkomst van EU energieministers en transportministers februari 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het verslag van de informele bijeenkomst van energieministers en transportministers van de Europese Unie (EU). Deze vond plaats op 27 en 28 februari 2023. De vaste Tweede Kamercommisie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op