Zoekresultaten  1-50 van de 197 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • Roadmap Varend Ontgassen periode 2023-2024

  Het rapport geeft een overzicht van bouwstenen voor een infrastructuur voor het ontgassen van schepen en maatregelen voor een succesvolle implementatie van het nationaal verbod op varend ontgassen op 1 juli 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie van technieken voor ontgassing van binnenvaarttankers

  Het rapport geeft een inventarisatie van bestaande installaties voor het ontgassen van binnenvaarttankers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • No guts, no Hollands Glorie! - sectoragenda maritieme maakindustrie

  De sectoragenda geeft aan hoe belangrijk de scheepsbouw is voor Nederland. Er wordt gekeken waar de kansen liggen. Hoe de maritieme sector weer versterkt kan worden. En hoe onwenselijke afhankelijkheden op bijvoorbeeld veiligheidsgebied voorkomen kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SWOT analyse van de Nederlandse maritieme maakindustrie

  Deze SWOT analyse is uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De analyse is onderdeel (bouwsteen 2) van de Sectoragenda maritieme maakindustrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Strategische Belangen van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie

  Het ministerie van EZK heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) gevraagd onderzoek te doen als input voor de bouwstenen 0, 1 en 3 van de Sectoragenda voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (MMI). Daarbij wordt voortgebouwd op de in opdracht van EZK door HCSS opgestelde 'Discussienotitie. Naar een Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek voorwaarden havenbekken Houtrakpolder

  Het rapport analyseert de voorwaarden voor het realiseren van een extra havenbekken voor de Amsterdamse haven in de Houtrakpolder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport gaat over onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit eerder onderzoek naar aanleiding van een dodelijk ongeval op het historisch zeilschip Risico in augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT april tot en met juni 2023

  Het overzicht bevat de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement juni 2023

  Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De rapportage bespreekt de voortgang van het professionaliseren van het assetmanagement op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en watersysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  De voortgangsrapportage gaat over Noordzeesamenwerking, voortgang en resultaten bij het Noordzeeoverleg (NZO) in de periode november 2022 tot mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Faciliteiten en financieringsbehoefte voor zeevarendenwelzijn in Nederlandse zeehavens

  Het rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar het welzijnswerk voor zeevarenden in en vanuit zeemanshuizen en zeevarendencentra in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Lange Jaap Huisduinen. Herinspectie scheuren

  De rapportage bevat de vastlegging van de herinspectie van de scheuren in de vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen bij Den Helder (NH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Doelendocument

  Het Doelendocument hoort bij het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het bevat de doelen van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Reactiedocument: antwoorden n.a.v. bespreking in diverse achterbannen

  Het Reactiedocument hoort bij het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het bevat de reactie van betrokken partijen (gemeenten, provincies) op de conceptversie van  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2023-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Koersen naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050

  Het Uitvoeringsprogramma Waddengebied bevat cobcrete doelen en initiatieven om uitvoering te geven aan de Agenda voor het Waddengebied. Het gaat onm de periode 2021-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN

  Het rapport gaat over onderzoek naar technische voorschriften voor binnenschepen die pas vanaf 2035 in werking treden en naar oplossingen voor mogelijke knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage van de Tracéwetplichtige projecten en de mijlpalen voor realisatie van de projecten. De rapportage gaat over de periode van 1 juli tot 31 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Funderingsonderzoek Vuurtoren de Lange Jaap

  Het rapport onderzoekt in opdracht van Rijkswaterstaat het functioneren van de fundering van vuurtoren de Lange Jaap aan de Zeeweg 5 te Huisduinen. Aanleiding voor het onderzoek is de wens om de vuurtoren constructief te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens

  Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 18 'Scheepvaart en Havens' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beleidsdoorlichting richt zich op het gevoerde beleid op de terreinen binnenvaart, zeevaart en zeehavens in de periode 2015 tot en met 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens Reactie op finale versie

  Rapport van TU Delft. Het rapport bevat een beoordeling (review) van de beleidsdoorlichting van beleidsartikel 18 'Scheepvaart en Havens' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beleidsdoorlichting richt zich op het gevoerde beleid op de terreinen binnenvaart, zeevaart en zeehavens in de periode 2015 tot en met 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Rapportage stability of beamtrawlers

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport onderzoekt het veiligheidsrisico van kapseizen en zinken van van boomkorkotters (viskotters) door gevaarlijke asymmetrische beladingstoestanden binnen de gehele Nederlandse kottervloot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assessment of updated final EIA for Ocean Cleanup System S002 Eindrapport

  Het rapport onderzoekt of The Ocean Cleanup de benodigde voorzorgsmaatregelen neemt om schade aan het zeemilieu die ontstaat door de inzet van hun plastic opruimsysteem op de Grote Oceaan te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response of The Ocean Cleanup to the Final Assessment of the Updated Final EIA for Ocean Cleanup System 002 prepared by Bureau Waardenburg

  Het Engelstalige rapport bevat de reactie van Ocean CLeanup op het onderzoeksrapport naar maatregelen tegen negatieve effecten van het plastic opruimsysteem van The Ocean Cleanup op het zeeleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maritieme-, Arbeidsmarkt- en Haven Monitor 2022

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en in samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land is de jaarlijkse Maritieme-, Arbeidsmarkt- en Havenmonitor opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Infrastructuur Rijkswaterstaat 2021

  Rapport van Rijkswaterstaat (RWS). Het is de 2e jaarlijkse rapportage over de staat van de infrastructuur bij het Hoofdwegennet (HWN), het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwatersysteem (HWS) in Nederland. Het gaat om het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prognoserapport 2022 Vervanging en Renovatie Rijkswaterstaat

  Rapport van Rijkswaterstaat (RWS). Het rapport bevat een prognose voor Vervanging en Renovatie (VenR) van objecten (wegen, tunnels, bruggen, sluizen, viaducten) die vanaf 2022 aan vernieuwing toe zijn. Het rapport gaat over de periode van 2023 tot en met 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart 4 Per regio risico-hinder-grootschalige werkzaamheden 2023

  De kaart toont regionale locaties en objecten (bruggen, wegen, vaarwegen) in de MIRT-regio Noord-Nederland met (risico’s op) hinder voor (vaar)weggebruikers. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart 3 Risico op beperkingen-hinder 2023

  De kaart geeft een landelijk overzicht van de voornaamste locaties met mogelijke risico’s op beperkingen/hinder voor (vaar) weggebruikers. Dit als gevolg van uitstel van onderhoudswerkzaamheden om veiligheidsredenen of vanwege onvoldoende budget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beknelling door sleepdraad met fatale afloop. Lessen uit het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het OvV onderzoekt het ongeval met de Nederlandse sleepboot En Avant 7 op woensdag 25 augustus 2021. Bij dit ongeval raakten 2 bemanningsleden bekneld tussen de sleepdraad en de opbouw van de sleepboot. Hierbij vielen 1 dode en 1 gewonde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Voortgangsrapportage Noordzeeoverleg

  Het rapport bevat de 4e voortgangsrapportagen van het Noordzeeoverleg. In het Noordzeeoverleg werken rijkspartijen, maatschappelijke organisaties en de wetenschap aan de energietransitie, de natuurtransitie, de voedseltransitie en de scheepvaart op de Noordzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart 1 Bruggen met beperkingen voor het scheepvaart verkeer 2023

  De kaart toont landelijk de voornaamste bruggen waar in 2022 een beperking geldt voor het (scheepvaart)verkeer vanwege zorgen over de constructieve veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart 2 Geplande grootschalige werkzaamheden 2023

  De kaart toont geplande grootschalige werkzaamheden op het hoofdwegennet en hoofdvaarwegennet die leiden tot grote hinder voor (vaar)weggebruikers in 2023 en verder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoerbaarheidstoets voorstel herziening TEN-T verordening

  Het document bespreekt de resultaten van de uitvoerbaarheidstoets (UVT) voor een herzieningsvoorstel van de Europese Commissie (EC) voor de verordening voor het trans-Europese Transport Netwerk (TEN-T). De toets richtte zich op consequenties, kansen en risico’s van het herzieningsvoorstel voor het Hoofdvaarwegennet (HVWN) en het Hoofdwegennet (HWN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectiviteit subsidieregelingen Stage V motorvervanging en retrofit

  Rapport van TNO. Het rapport onderzoekt verschillende opties van een uitbreiding van de subsidieregeling voor retrofit SCR katalysatoren voor de binnenvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie plof 23 maart 2022 Middensluis Terneuzen

  Het rapport evalueert de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden en de borging van de veiligheid bij de sloopwerkzaamheden bij de Middensluis in Terneuzen. Aanleiding voor de evaluatie was de plof van 23 maart 2022 die groter was dan verwacht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Procesevaluatie de Lange Jaap

  Het rapport evalueert de manier waarop de onderhoudsstaat van vuurtoren de 'Lange Jaap' te Huisduinen bij Den Helder tot stand is gekomen. De evaluatie gaat over de periode van 1988 tot en met het 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1 Tussentijdse evaluatie Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025

  Rapport van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het rapport bevat een tussentijdse evaluatie van de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025. Het gaat daarbij in op de conclusies en aanbevelingen van de TNO-rapportage 'Effectiviteit subsidieregeling Stage V motovervanging en retrofit'. Daarnaast bevat de evaluatie  de data en cijfers van 2021 en het 1e half jaar van 2022 van de regeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de fiscale maatregelen in het Nederlandse zeescheepvaartbeleid in de periode 2014 tot en met 2019

  Het rapport evalueert 3 fiscale maatregelen in het Nederlandse zeescheepvaartbeleid in de periode van 2014 tot en met 2019.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie nieuwe loodsplichtregelgeving

  Het rapport evalueert de nieuwe loodsplichtregelgeving een jaar na de inwerkingtreding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke opvang vluchtelingen Velsen-Noord

  Rapport over de realisatie van een afmeerlocatie in Velsen-Noord voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Ontwikkelplan Assetmanagement IenW

  De rapportage gaat over de voortgang van Assetmanagement op het hoofdwegennet, - vaarwegennet en watersysteem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestedingsplan motorvervanging binnenvaart

  De lijst bevat de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de bestedingsplannenen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor motorvervanging in de binnenvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Havenmeesterconvenant Amsterdam 2022

  Rapport van de vijfjaarlijkse evaluatie van het functioneren van het Havenmeesterconvenant Amsterdam (Staatscourant 2013 nr. 9179). Dit convenant is in 2013 gesloten tussen onder andere het ministerie van IenW, gemeente Amsterdam, het Havenbedrijf Amsterdam en de havenmeester Amsterdam. Doel van het convenant is het borgen van de publieke taken met betrekking tot nautisch beheer welke zijn ondergebracht bij de havenmeester Amsterdam, werkzaam bij het Havenbedrijf Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Overzicht van projecten die in planning naar achteren schuiven

  De bijlage bevat een overzicht van projecten voor wegen en scheepvaart die in planning naar achter schuiven vanwege de beperkte beschikbaarheid van stikstofdeskundigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de economische meerwaarde van een tweede sluiskolk bij Grave voor de gehele Maascorridor

  Het rapport bevat de resultaten van onderzoek naar de meerwaarde van een nieuwe, 2e sluiskolk Grave voor de gehele Maascorridor. Het is het 1e deelonderzoek uit een preverkenning naar de meerwaarde van de sluis bij Grave.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nautisch gebruik van de BES Havens - Toepassing van Maritieme Wetgeving BES in de praktijk in Caraïbisch Nederland

  Verkennend adviesrapport over het huidig havenbeheer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit rapport geeft een eerste beeld van een aantal huidige praktijksituaties op de eilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op