Zoekresultaten  1-20 van de 195 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
 • No guts, no Hollands Glorie! - sectoragenda maritieme maakindustrie

  De sectoragenda geeft aan hoe belangrijk de scheepsbouw is voor Nederland. Er wordt gekeken waar de kansen liggen. Hoe de maritieme sector weer versterkt kan worden. En hoe onwenselijke afhankelijkheden op bijvoorbeeld veiligheidsgebied voorkomen kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SWOT analyse van de Nederlandse maritieme maakindustrie

  Deze SWOT analyse is uitgevoerd door Netherlands Maritime Technology op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De analyse is onderdeel (bouwsteen 2) van de Sectoragenda maritieme maakindustrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Strategische Belangen van de Nederlandse Maritieme Maakindustrie

  Het ministerie van EZK heeft The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) gevraagd onderzoek te doen als input voor de bouwstenen 0, 1 en 3 van de Sectoragenda voor de Nederlandse maritieme maakindustrie (MMI). Daarbij wordt voortgebouwd op de in opdracht van EZK door HCSS opgestelde 'Discussienotitie. Naar een Sectoragenda voor de Maritieme Maakindustrie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Onderzoeksrapport luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek voorwaarden havenbekken Houtrakpolder

  Het rapport analyseert de voorwaarden voor het realiseren van een extra havenbekken voor de Amsterdamse haven in de Houtrakpolder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport gaat over onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit eerder onderzoek naar aanleiding van een dodelijk ongeval op het historisch zeilschip Risico in augustus 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT april tot en met juni 2023

  Het overzicht bevat de publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement juni 2023

  Rapportage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De rapportage bespreekt de voortgang van het professionaliseren van het assetmanagement op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en watersysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  De voortgangsrapportage gaat over Noordzeesamenwerking, voortgang en resultaten bij het Noordzeeoverleg (NZO) in de periode november 2022 tot mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Faciliteiten en financieringsbehoefte voor zeevarendenwelzijn in Nederlandse zeehavens

  Het rapport presenteert de resultaten van een onderzoek naar het welzijnswerk voor zeevarenden in en vanuit zeemanshuizen en zeevarendencentra in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie Lange Jaap Huisduinen. Herinspectie scheuren

  De rapportage bevat de vastlegging van de herinspectie van de scheuren in de vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen bij Den Helder (NH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Doelendocument

  Het Doelendocument hoort bij het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het bevat de doelen van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Reactiedocument: antwoorden n.a.v. bespreking in diverse achterbannen

  Het Reactiedocument hoort bij het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het bevat de reactie van betrokken partijen (gemeenten, provincies) op de conceptversie van  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2023-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Koersen naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050

  Het Uitvoeringsprogramma Waddengebied bevat cobcrete doelen en initiatieven om uitvoering te geven aan de Agenda voor het Waddengebied. Het gaat onm de periode 2021-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN

  Het rapport gaat over onderzoek naar technische voorschriften voor binnenschepen die pas vanaf 2035 in werking treden en naar oplossingen voor mogelijke knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage van de Tracéwetplichtige projecten en de mijlpalen voor realisatie van de projecten. De rapportage gaat over de periode van 1 juli tot 31 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Funderingsonderzoek Vuurtoren de Lange Jaap

  Het rapport onderzoekt in opdracht van Rijkswaterstaat het functioneren van de fundering van vuurtoren de Lange Jaap aan de Zeeweg 5 te Huisduinen. Aanleiding voor het onderzoek is de wens om de vuurtoren constructief te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens

  Beleidsdoorlichting van beleidsartikel 18 'Scheepvaart en Havens' van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De beleidsdoorlichting richt zich op het gevoerde beleid op de terreinen binnenvaart, zeevaart en zeehavens in de periode 2015 tot en met 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op