Zoekresultaten  1-50 van de 228 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Afvalverwijder
 • Kwartaalrapportage – Q3 2023 Milieudossiers

  De kwartaalrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van Europese Milieudossiers in het 3e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Bedrijven ontwijken regels voor hergebruik van plastic drank- en voedselverpakkingen

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT signaleert 3 vormen van ontwijkgedrag bij de regelgeving voor wegwerpplastics die voorkomen bij bedrijven die deze plastics op de markt brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Meer grip op PFAS in afval nodi

  Rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De rapportage benoemt de risico’s van onvoldoende zicht op de export van afval dat PFAS bevat en het gebrek aan mogelijkheden om in te grijpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten tot en met de 1e helft van 2023

  Memo met de 11e halfjaarlijkse rapportage over de aanpak van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat daarbij in het bijzonder om de uitvoering van de monitoring van kleine plastic flessen in het zwerfafval . De rapportage bevat de meetresultaten tot en met de 1e helft van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SUP Afwegingskader Vragen en antwoorden Carrousel ronde 2

  Het in december 2022 gepubliceerde afwegingskader ondersteunt bedrijven bij de implementatie van de regelgeving voor wegwerpplastic (Single Use Plastic). Het afwegingskader bevat beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen om af te bakenen welke verpakkingen binnen de reikwijdte vallen van de ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tabel kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Een overzicht van 21 verschillende productgroepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval - Resultaten tot en met eind 2022

  Memo van Rijkswaterstaat. Het memo gaat over de monitoring van drankverpakkingen in het zwerfafval over de 2e helft van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Antwoord WGO vraag nummer 59

  Bijlage bij de feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het jaarverslag 2022 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De tabel gaat over de afvalstromen en de recycling na 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Template for providing your feedback on the EU Taxonomy Delegated Acts

  Het Nederlandse kabinet reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over aanvullende criteria in EU-taxonomie gedelegeerde handelingen. Het voorstel van de EC gaat over criteria om vast te stellen of economische activiteiten bijdragen aan 1 of meer milieudoelstellingen. Dit document is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ladingresiduen

  Het rapport gaat over de resultaten van preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen. Het is het 2e deel van een onderzoek naar mogelijke lozingen van ladingresiduen vanaf zeeschepen die Tata Steel als bestemming hadden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herkomst kunststofgranulaat in oppervlaktewater

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat in verband met het Programma Microplastics in Rivieren 2022-2025. Het programma richt zich onder meer op het voorkomen van zwerafval in rivieren. Het rapport onderzoekt kunststofgranulaat dat als zwerfafval vrijkomt en dus bijdraagt aan het kunststofgranulaat in en langs rivieren en meren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • LCA voor beleidsmakers met casestudie over bekers

  In dit rapport zijn 4 levenscyclusanalyse-studies (LCA-studies) voor bekers en tafelgerei onderling vergeleken, met als doel om beleidsmakers meer inzicht te doen verkrijgen in de opbouw van diverse LCA-studies. Uit de vergelijking is gebleken dat onder andere het doel van de studies, de gebruikte datasets, de herkomst van de data, de gehanteerde impactcategorieën en de aannames in een LCA-studie nogal kunnen variëren, waardoor de conclusies van vergelijkbare studies uiteen kunnen lopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport richt zich op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statement by Denmark, Finland, Ireland, Luxemburg and the Netherlands

  Gezamenlijke verklaring van Nederland, Denemarken, Finland, Ierland en Luxemburg. De verklaring gaat over over de uitkomsten van de algemene oriëntatie derichtlijn industriële emissies (RIE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reduceren van sigarettenfilters in het zwerfafval

  Het rapport bevat een studie naar de grootte van het probleem van sigarettenfilters in zwerfafval en een analyse van mogelijke beleidsmaatregelen om het probleem aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbod op eenmalige sigarettenfilters

  Het factsheet bespreekt enkele mogelijk maastregelen voor het terugdringen van sigarettenfilters in zwerfafval zoals statiegeld en een rookverbod op het strand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Uitnodiging agenda en bijlage DO drugs 12 juli

  Afschrift van de brief van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De brief bevat een uitnodiging voor het directeurenoverleg (DO) van 12 juli 2022. Het overleg gaat over de aanpak van dumpingen van drugsafval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda drugsafval problematiek

  De agenda gaat over het directeurenoverleg (DO) van het Interprovinciaal Overleg (IPO) van 12 juli 2022. Het doel van het overleg is het bespreken van de aanpak van dumpingen van drugsafval, samenwerking en het maken van afspraken voor oplossingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Emissie en verspreiding van PFAS van afvalverbrandingsinstallatie Indaver

  Notitie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De notitie geeft advies over PFAS afvalverwerking en PFAS emissies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar mogelijkheden kwaliteitsnorm voor gft-afval

  Onderzoek naar een landelijke kwaliteitsnorm voor gft-afval als instrument voor het verbeteren van de kwaliteit van gft-afval. De introductie van een landelijke kwaliteitsnorm is, vanwege het ontbreken van een goed functionerend, uniform en geaccepteerd beoordelingssysteem, niet haalbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aan de slag met de Circulaire Arbeidsmarkt

  Onderzoek naar mogelijke knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt die een belemmering kunnen vormen voor de ontwikkeling van een circulaire economie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risk safety assessment framework for products that use batteries

  Engelstalig rapport van TNO. Het rapport bevat een analysemethode om het risicoprofiel van verschillende type batterijen op een gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Strategische Aanpak Batterijen Voortgang Per Actie

  Bijlage bij de Kamerbrief over voortgang strategische aanpak batterijen 2022. De bijlage bespreekt de voortgang op de terreinen circulariteit, grondstoffen, veiligheid. economische perspectieven en energiesysteem bij de strategische aanpak batterijen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik

  Het afwegingskader bevat beslisbomen, definities en voorbeelden voor voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen voor de Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Campagne-effectonderzoek Zwerfafval

  Deze rapportage beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de effecten van de campagne gericht op het verminderen van zwerfafval.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waterinjectie Borgsweer

  Rapport over knelpunten en risico’s bij de verwerking van vloeibaar afval uit de gaswinning vanuit strafrechtelijk handhavingsperspectief.  Dit is een adviesrapport van het Openbaar Ministerie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dutch proposal for further clarification of the definition of “waste” under the WFD

  Het document bevat een Nederlands voorstel voor d euitwerking van de definitie van 'Afval' bij de wijziging van de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse van de toekomst van storten

  Onderzoek naar de toekomst van het storten van afval in een circulaire economie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies: Beslisbomen SUP-regelgeving

  Het ministerie van IenW heeft om een advies gevraagd voor een nadere afbakening van verpakkingen die in de Single-use plastics (SUP)-Richtlijn onder de reikwijdte van de Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik komen te vallen. Het adviesrapport bevat beslisbomen, definities en voorbeelden om de reikwijdte nader te definiëren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Actieagenda Batterijsystemen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval

  Rijkswaterstaat heeft onderzocht hoeveel blikjes, kleine plastic flessen en drankenkartons er tussen het zwerfafval zaten in de eerste helft van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public Consultation on the revision of the Waste Framework Directive Additional comments from The Netherlands

  Het document bevat de Nederlandse reactie op de publieke consultaties vanuit de Europese Commissie (EC) over de wijziging van de EU-kaderrichtlijn afvalstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Milieurisico’s bodemas verschuiven naar een andere afzetmarkt

  Bodemas is een bijproduct van afval. Dit ontstaat na verbranding van afval in de afvalenergiecentrales en wordt na opwerking als bouwstof toegepast. Dit rapport gaat over de milieurisico’s van bodemas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Public Consultation on the Revision of Directive 2011/65/EU on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment RoHS Directive

  Het document bevat de voorgestelde Nederlandse antwoorden op de openbare raadpleging van de Europese Commissie (EC) over de richtlijn voor terugdringen van het gebruik van gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparaten (RoHS Directive).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Additional Member State survey – public consultation on the Revision of Directive 2011/65/EU on restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment RoHS Directive

  Het document bevat de voorgetelde antwoorden van Nederland op  een aanvullend onderzoek bij de openbare raadpleging van de Europese Commissie (EC). De openbare raadpleging gaat over de richtlijn voor terugdringen van het gebruik van gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparaten (RoHS Directive).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response from the Netherlands to the European Commission’s public survey on Microplastics pollution – measures to reduce impacts on the environment

  Het document bevat het antwoord van Nederland op de openbare raadpleging van de Europese Commissie (EC). De openbare raadpleging gaat over ondersteuning van het initiatief van de Europese Commissie om vervuiling door microplastics tergen te gaan en maatregelen om de milieueffecten te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EU-enquête betreffende microplastics 2022

  Het document bevat de ingevulde Nederlandstalige vragenlijst bij de openbare raadpleging van de Europese Commissie (EC). De openbare raadpleging gaat over ondersteuning van het initiatief van de Europese Commissie om vervuiling door microplastics tergen te gaan en maatregelen om de milieueffecten te verminderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • General remarks: public consultation & Member state surve

  Het document bevat een toelichting van Nederland bij de reactie op de openbare raadpleging van de Europese Commissie (EC) en bij een aanvullend onderzoek onder lidstaten van de Europese Unie (EU). Het gaat om een richtlijn voor terugdringen van het gebruik van gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparaten (RoHS Directive).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregeling Rijksoverheid voor de garantstelling voor de voorfinanciering van de vormgeving van Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Textiel

  Het document gaat in op het beleidsvoorstel voor het Toetsingskader risicoregeling Rijksoverheid voor de garantstelling voor de voorfinanciering van de vormgeving van Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Textiel (UPV textiel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verse groeten en fruit: natuurlijk (on)verpakt! - Verse groeten en fruit - natuurlijk _on_verpakt.pdf

  Alternatieven voor plastic verpakkingen vanuit systeemperspectief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plastic Pact NL Meer met minder plastic Monitoring 2020

  Monitoringsrapportage over het jaar 2020 van het Plastic Pact NL. Het Plastic PAct NL bevat doelstellingen voor 2025 om de milieudruk van kunststoffen te verminderen en circulariteit te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo monitoring resultaten flesjes en blikjes tweede helft 2021

  Het memo bevat de 8e halfjaarlijkse rapportage over de monitoring van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat (RWS). Het gaat om de meetresultaten tijdens de laatste 6 maanden van 2021. Daarmee beschrijft het memo de situatie direct na de invoering van statiegeld voor kleine plastic flessen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen om gebruik van plastic wegwerpbekers en -voedselverpakkingen te verminderen

  Het document bevat een tijdlijn voor de maatregelen voor vermindering van het gebruik van plastic wegwerpbekers en voedselverpakkingen. De tijdlijn loopt van 2023 tot 2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Onderzoek tarieven COVRA

  Het rapport gaat over de achtergrond, vraagstelling, aanpak, resultaat en reikwijdte van het onderzoek naar de tarieven van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekenrente nazorgfondsen stortplaatsen

  Onderzoek naar een uniforme rekenmethodiek voor het bepalen van de rekenrente voor de nazorg van stortplaatsen en de daarbij aanpalende problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma VANG - Huishoudelijk Afval Herijking voor de periode t/m 2025

  Het rapport bevat een herijking (aanpassing) van het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – Huishoudelijk Afval (VANG-HHA). Het programma is er om gemeenten te helpen bij het volbrengen van hun taak om afval goed te scheiden en bij te dragen aan de circulaire economie. Het loopt van 2015 tot 2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestedingsplan stimulering recycling

  De lijst bevat de antwoorden op vragen van de Tweede Kamer over de bestedingsplannenen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het Stimuleringsprogramma ontwikkeling en opschaling recycling.

  Bekijk document gepubliceerd op