Zoekresultaten  1-20 van de 286 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
 • Rapport Effecten persoonlijke dienstverlening WW naar migratieachtergrond

  Dit rapport brengt de verschillen in effectiviteit van persoonlijke dienstverlening en/of handhaving in de WW in beeld voor verschillende groepen naar migratieachtergrond. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage gedragsonderzoek 'Weer aan het werk? Denk aan je toeslagen!

  Mensen met een WW-uitkering die weer (deels) aan het werk gaan én één (of meerdere) toeslag(en) via Dienst Toeslagen ontvangen, moeten de wijziging in hun situatie tijdig bij de UWV en Toeslagen melden. In dit onderzoek is geanalyseerd welke factoren invloed hebben op het (al dan niet) doorgeven van een wijziging. Vervolgens is onderzocht welke (gezamenlijke) interventies het gewenste gedrag kunnen bevorderen. Rapportage gedragsonderzoek 'Weer aan het werk? Denk aan je toeslagen! (PDF | 81 pagina's | 4,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument actualisatiefase

  Deze notitie doet verslag van de actualisatiefase waarin de geschatte gewichten voor het bijstandsverdeelmodel worden toegepast op gegevens die zo actueel mogelijk zijn om tot een berekening van de budgetten te komen. Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument actualisatiefase (PDF | 47 pagina's | 3,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdeling bijstandsbudgetten 2023: hoofdrapport

  Deze rapportage geeft een globaal overzicht van de verdeling van bijstandsbudgetten in 2023 en laat zien hoe de budgetverdeling is bepaald. Verdeling bijstandsbudgetten 2023: hoofdrapport (PDF | 14 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan begeleiden langdurig bijstandsgerechtigden naar werk

  In deze rapportge in de vorm van een quickscan wordt in beeld gebracht welke activiteiten en projecten er zijn en welke worden opgezet om de uitstroom naar werk vanuit (langdurige) bijstand te vergroten. Ook gaat de quickscan in op kansen en drempels die arbeidsmarktregio’s zien bij de begeleiding van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk. Quickscan begeleiden langdurig bijstandsgerechtigden naar werk (PDF | 32 pagina's | 718 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige tekorten en overschotten op het bijstandsbudget: een verkenning van objectieve verklaringen

  Deze notitie onderzoekt of (specifieke) kenmerken kunnen verklaren waarom bepaalde gemeenten meerjarige tekorten of overschotten op het budget voor de bijstand hebben. Meerjarige tekorten en overschotten op het bijstandsbudget: een verkenning van objectieve verklaringen (PDF | 56 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument schattingsfase

  Deze notitie beschrijft de schattingsfase en de uitkomsten van onderzoek naar gevolgen van een mogelijke aanpassing van de regiokenmerken voor de verklaringskracht van het verdeelmodel en de stabiliteit van de bijstandsbudgetten. Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument schattingsfase (PDF | 61 pagina's | 4,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbetering Regiokenmerken Bijstandsverdeelmodel

  Dit rapport stelt verbetermogelijkheden voor 4 regiokenmerken in het bijstandsverdeelmodel voor en toetst deze op actualiteit, complexiteit en stabiliteit. Het gaat om de kenmerken beschikbaarheid van werk, beschikbaarheid van laaggeschoold werk, werken onder niveau en buurt waar werken niet de norm is. Verbetering Regiokenmerken Bijstandsverdeelmodel (PDF | 44 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hardvochtige effecten op burgers door knelpunten in (uitvoering) wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid

  Rapport over doorlichting van wetten en regelingen waar hetzij de wet, hetzij de uitvoering van de wet door de overheid (potentiële) hardvochtige effecten heeft op groepen burgers. Hierbij gaat het in ieder geval om de Participatiewet, het pgb en de wetten die door het UWV worden uitgevoerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking toekomstscenario's en oplossingsrichtingen Sociaal Medisch Beoordelen

  Dit rapport betreft een herijking van de analyse uit 2020 van de mismatch tussen de vraag naar sociaal-medische dienstverlening en het aanbod dat naar verwachting kan worden geleverd door de divisie Sociaal Medische Zaken van UWV. Herijking toekomstscenario's en oplossingsrichtingen Sociaal Medisch Beoordelen (PDF | 71 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Midterm review WGA-dienstverlening

  Deze midterm review heeft tot doel meer inzicht te geven in de huidige stand van zaken van de dienstverlening aan mensen die onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) vallen en wat er (aanvullend) nodig is om de dienstverlening verder te ontwikkelen tot 2025. Het gaat om de dienstverlening door UWV om stappen te zetten op weg naar werk. Midterm review WGA-dienstverlening (PDF | 79 pagina's | 2,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectevaluatie dienstverlening WGA - Eerste voortgangsrapportage

  Onderzoek naar de ondersteuning van mensen die onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) vallen. Het gaat om de ondersteuning door UWV om stappen te zetten op weg naar werk. Effectevaluatie dienstverlening WGA - Eerste voortgangsrapportage (PDF | 82 pagina's | 2,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie loonkostenvoordelen uit de WTL

  Rapport van de evaluatie van de loonkostenvoordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).  Evaluatie loonkostenvoordelen uit de WTL (PDF | 118 pagina's | 2,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport 'Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren'

  Rapport 'Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren' van SEO. Het LKV jongeren richt zich op werkgevers met jonge werknemers met een potentieel kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit rapport bespreekt de mate waarin het LKV jongeren daadwerkelijk werkgevers met werknemers in deze doel-groep deze doelgroep bereikt en hoe deze gerichtheid verhoogd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport inventarisatie verbeterpunten Participatiewet

  Dit rapport bevat een juridisch-beleidsmatige analyse van de Participatiewet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aandacht voor vertrouwen en oog voor de menselijke maat binnen de Participatiewet

  Dit rapport beschrijft kennis en inzichten over de omstandigheden en het gedrag van bijstandsontvangers, de bestuursrechtspraak en de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet die bij kunnen dragen aan bijstandsverlening vanuit vertrouwen en met meer oog voor de menselijke maat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie

  Onderzoek over welke mogelijkheden er zijn om flexibiliteit binnen de lage WW-premie te realiseren, en in hoeverre werkgevers deze mogelijkheden benutten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets UWV initiatiefwetsvoorstel verdringingstoets

  Toets door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om de haalbaarheid in de uitvoering te onderzoeken van het initiatiefwetsvoorstel om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor payroll voor de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk

  Onderzoek naar de arbeidsmarktpatronen van mensen met een arbeidsbeperking en de effecten van de bepalingen over payrollen in de Wet arbeidsmarkt in balans op deze patronen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondersteuning en dienstverlening aan langdurig bijstandsgerechtigden

  Onderzoek naar de ontwikkeling en ondersteuning van de groep in de Participatiewet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, en de begeleiding en nazorg voor mensen die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op