Zoekresultaten  1-50 van de 286 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
 • Rapport Effecten persoonlijke dienstverlening WW naar migratieachtergrond

  Dit rapport brengt de verschillen in effectiviteit van persoonlijke dienstverlening en/of handhaving in de WW in beeld voor verschillende groepen naar migratieachtergrond. Het onderzoek is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage gedragsonderzoek 'Weer aan het werk? Denk aan je toeslagen!

  Mensen met een WW-uitkering die weer (deels) aan het werk gaan én één (of meerdere) toeslag(en) via Dienst Toeslagen ontvangen, moeten de wijziging in hun situatie tijdig bij de UWV en Toeslagen melden. In dit onderzoek is geanalyseerd welke factoren invloed hebben op het (al dan niet) doorgeven van een wijziging. Vervolgens is onderzocht welke (gezamenlijke) interventies het gewenste gedrag kunnen bevorderen. Rapportage gedragsonderzoek 'Weer aan het werk? Denk aan je toeslagen! (PDF | 81 pagina's | 4,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument actualisatiefase

  Deze notitie doet verslag van de actualisatiefase waarin de geschatte gewichten voor het bijstandsverdeelmodel worden toegepast op gegevens die zo actueel mogelijk zijn om tot een berekening van de budgetten te komen. Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument actualisatiefase (PDF | 47 pagina's | 3,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdeling bijstandsbudgetten 2023: hoofdrapport

  Deze rapportage geeft een globaal overzicht van de verdeling van bijstandsbudgetten in 2023 en laat zien hoe de budgetverdeling is bepaald. Verdeling bijstandsbudgetten 2023: hoofdrapport (PDF | 14 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan begeleiden langdurig bijstandsgerechtigden naar werk

  In deze rapportge in de vorm van een quickscan wordt in beeld gebracht welke activiteiten en projecten er zijn en welke worden opgezet om de uitstroom naar werk vanuit (langdurige) bijstand te vergroten. Ook gaat de quickscan in op kansen en drempels die arbeidsmarktregio’s zien bij de begeleiding van langdurig bijstandsgerechtigden naar werk. Quickscan begeleiden langdurig bijstandsgerechtigden naar werk (PDF | 32 pagina's | 718 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarige tekorten en overschotten op het bijstandsbudget: een verkenning van objectieve verklaringen

  Deze notitie onderzoekt of (specifieke) kenmerken kunnen verklaren waarom bepaalde gemeenten meerjarige tekorten of overschotten op het budget voor de bijstand hebben. Meerjarige tekorten en overschotten op het bijstandsbudget: een verkenning van objectieve verklaringen (PDF | 56 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument schattingsfase

  Deze notitie beschrijft de schattingsfase en de uitkomsten van onderzoek naar gevolgen van een mogelijke aanpassing van de regiokenmerken voor de verklaringskracht van het verdeelmodel en de stabiliteit van de bijstandsbudgetten. Bijstandsverdeelmodel 2023: technisch achtergronddocument schattingsfase (PDF | 61 pagina's | 4,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbetering Regiokenmerken Bijstandsverdeelmodel

  Dit rapport stelt verbetermogelijkheden voor 4 regiokenmerken in het bijstandsverdeelmodel voor en toetst deze op actualiteit, complexiteit en stabiliteit. Het gaat om de kenmerken beschikbaarheid van werk, beschikbaarheid van laaggeschoold werk, werken onder niveau en buurt waar werken niet de norm is. Verbetering Regiokenmerken Bijstandsverdeelmodel (PDF | 44 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hardvochtige effecten op burgers door knelpunten in (uitvoering) wet- en regelgeving binnen de sociale zekerheid

  Rapport over doorlichting van wetten en regelingen waar hetzij de wet, hetzij de uitvoering van de wet door de overheid (potentiële) hardvochtige effecten heeft op groepen burgers. Hierbij gaat het in ieder geval om de Participatiewet, het pgb en de wetten die door het UWV worden uitgevoerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herijking toekomstscenario's en oplossingsrichtingen Sociaal Medisch Beoordelen

  Dit rapport betreft een herijking van de analyse uit 2020 van de mismatch tussen de vraag naar sociaal-medische dienstverlening en het aanbod dat naar verwachting kan worden geleverd door de divisie Sociaal Medische Zaken van UWV. Herijking toekomstscenario's en oplossingsrichtingen Sociaal Medisch Beoordelen (PDF | 71 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Midterm review WGA-dienstverlening

  Deze midterm review heeft tot doel meer inzicht te geven in de huidige stand van zaken van de dienstverlening aan mensen die onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) vallen en wat er (aanvullend) nodig is om de dienstverlening verder te ontwikkelen tot 2025. Het gaat om de dienstverlening door UWV om stappen te zetten op weg naar werk. Midterm review WGA-dienstverlening (PDF | 79 pagina's | 2,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectevaluatie dienstverlening WGA - Eerste voortgangsrapportage

  Onderzoek naar de ondersteuning van mensen die onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) vallen. Het gaat om de ondersteuning door UWV om stappen te zetten op weg naar werk. Effectevaluatie dienstverlening WGA - Eerste voortgangsrapportage (PDF | 82 pagina's | 2,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie loonkostenvoordelen uit de WTL

  Rapport van de evaluatie van de loonkostenvoordelen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).  Evaluatie loonkostenvoordelen uit de WTL (PDF | 118 pagina's | 2,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport 'Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren'

  Rapport 'Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren' van SEO. Het LKV jongeren richt zich op werkgevers met jonge werknemers met een potentieel kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit rapport bespreekt de mate waarin het LKV jongeren daadwerkelijk werkgevers met werknemers in deze doel-groep deze doelgroep bereikt en hoe deze gerichtheid verhoogd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport inventarisatie verbeterpunten Participatiewet

  Dit rapport bevat een juridisch-beleidsmatige analyse van de Participatiewet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aandacht voor vertrouwen en oog voor de menselijke maat binnen de Participatiewet

  Dit rapport beschrijft kennis en inzichten over de omstandigheden en het gedrag van bijstandsontvangers, de bestuursrechtspraak en de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet die bij kunnen dragen aan bijstandsverlening vanuit vertrouwen en met meer oog voor de menselijke maat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie

  Onderzoek over welke mogelijkheden er zijn om flexibiliteit binnen de lage WW-premie te realiseren, en in hoeverre werkgevers deze mogelijkheden benutten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets UWV initiatiefwetsvoorstel verdringingstoets

  Toets door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) om de haalbaarheid in de uitvoering te onderzoeken van het initiatiefwetsvoorstel om verdringing op de arbeidsmarkt te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor payroll voor de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk

  Onderzoek naar de arbeidsmarktpatronen van mensen met een arbeidsbeperking en de effecten van de bepalingen over payrollen in de Wet arbeidsmarkt in balans op deze patronen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Participatiewet 2021-I

  Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondersteuning en dienstverlening aan langdurig bijstandsgerechtigden

  Onderzoek naar de ontwikkeling en ondersteuning van de groep in de Participatiewet met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, en de begeleiding en nazorg voor mensen die vanuit de Participatiewet aan het werk gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Perspectief op bestaanszekerheid en arbeidsparticipatie -De beleidsdoorlichting Artikel 11 het SUWI-stelsel langs de meetlat

  Resultaat van de verplichte beleidsdoorlichting van Artikel 11 (Uitvoering) van de SZW-begroting, de evaluatie van de Wet SUWI en de evaluatie van de Kaderwet zbo’s Artikel 39. Dit onderzoek beoordeelt de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de structuur van de uitvoering werk en inkomen in de jaren 2015-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdeelmodel beschut werk: nieuwe verdeling

  Onderzoek naar een nieuw model voor de verdeling van het beschikbare budget voor beschut werk en de aantallen beschut werkplekken per gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Niet-gebruik van de algemene bijstand

  Onderzoek naar de aantallen huishoudens die geen gebruik maken van de algemene bijstand terwijl zij daar waarschijnlijk wel recht op hebben. Het onderzoek kijkt ook naar de achtergrondkenmerken van deze huishoudens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting - Als verrekenen een beperking is

  Samenvatting van het rapport 'Als verrekenen een beperking is', een onderzoek naar de gevolgen van inkomstenverrekening voor mensen met een arbeidsbeperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelrapport 4 Scholingsbelemmerden - Het vergroten van de bekendheid van de no-riskpolis

  Deelrapport 4 van 4: jongeren met scholingsbelemmeringen. Kwalitatief onderzoek onder jongeren met scholingsbelemmeringen en belangenbehartigers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ervaringen werknemers met de ZW en de WGA in de hybride markt

  Onderzoek naar de ervaringen van werknemers met de hybride verzekeringsmarkt voor de Ziektewet (ZW) en Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelrapport 1 Werkgevers - Het vergroten van de bekendheid van de no-riskpolis

  Deelrapport 1 van 4: werkgevers. Kwalitatief onderzoek onder werkgevers.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Als verrekenen een beperking is - Eindrapport UWV-subsidie

  Dit onderzoek brengt in kaart tegen welke problemen mensen met een arbeidsbeperking aanlopen als hun inkomen verrekend wordt met de uitkering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelrapport 2 Klantmanagers - Het vergroten van de bekendheid van de no-riskpolis

  Deelrapport 2 van 4: klantmanagers en adviseurs. Kwalitatief onderzoek onder klantmanagers en adviseurs van gemeenten, Werkbedrijf en werkgeversservicepunten. t

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelrapport 3 UWV-doelgroep - Het vergroten van de bekendheid van de no-riskpolis

  Deelrapport 3 van 4: UWV-doelgroep. Kwalitatief onderzoek onder UWV-doelgroep. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang kennisprogramma Vakkundig aan het Werk

  Staatssecretaris Van 't Wout beschrijft de stand van zaken van het kennisprogramma Vakkundig aan het Werk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lerende evaluatie Perspectief op Werk: Tussenrapportage PoW

  Tussentijdse evaluatie van de ontwikkeling van Perspectief op Werk. Perspectief op Werk heeft als doel om via een extra impuls de arbeidstoeleiding van mensen zonder baan, die op eigen kracht geen werk kunnen vinden, praktisch te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport 'Chronisch ziek, chronisch risico'

  Onderzoek naar eventuele uitbreiding van de no-riskpolis voor mensen met een chronische aandoening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Belastingdienst: voortschrijdend cumulatief rekenen

  De Belastingdienst beoordeelt of de maatregelen rond voortschrijdend cumulatief rekenen uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen uitvoerbaar zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach

  Dit onderzoek brengt in beeld hoe het de mensen die werk(t)en met een jobcoach vergaat op de arbeidsmarkt, en welke begeleiding ze daarbij hebben gekregen. Daarnaast is geïnventariseerd of er manieren zijn waarop de netto-effectiviteit van jobcoaching kan worden gemeten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021

  Rapport over de herschatting en verdeling van de budgetten die gemeenten krijgen om bijstandsregelingen uit te voeren. Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2021 (PDF | 80 pagina's | 4,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De no-riskpolis in breder perspectief

  Onderzoek naar de mogelijke effecten die uitgaan van het recht op de no-riskpolis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertrouwensexperiment Wageningen: werkt het en waarom wel of niet?

  Vertrouwensexperiment Wageningen: werkt het en waarom wel of niet? (PDF | 114 pagina's  | 2.0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies voorontwerp voor een Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020

  Advies van de Raad voor de Rechtspraak over het voorontwerp voor een Tijdelijke betalingsuitstelwet 2020. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Belastingdienst: gedifferentieerde Aof-premie

  De Belastingdienst beoordeelt of de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) uit het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen uitvoerbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wageningen - Vertrouwen Werkt

  Het doel van Vertrouwen Werkt is om te onderzoeken wat het effect is van een andere benadering van mensen in de bijstand, gebaseerd op vertrouwen en een positieve bejegening. Wageningen - Vertrouwen Werkt (PDF | 51 pagina's | 929 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesevaluatie experimenten participatiewet

  Op initiatief van enkele gemeenten creëerde het ministerie van SZW in 2017 de wettelijke ruimte om te experimenteren met enkele onderdelen van de Participatiewet. Procesevaluatie experimenten participatiewet (PDF | 58 pagina's | 1.0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Experiment Participatiewet gemeente Deventer

  Wat werkt op weg naar werk? Eindrapport Experiment Participatiewet gemeente Deventer. Eindrapport Experiment Participatiewet gemeente Deventer (PDF | 41 pagina's | 986 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Utrecht - Onderzoek Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand

  Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag wat de beste manier is om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden richting participatie of betaald werk. Utrecht - Onderzoek Weten wat werkt: samen werken aan een betere bijstand (PDF | 94 pagina's | 1.4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage experiment Participatiewet gemeente Nijmegen

  Het experiment met de bijstand zoals gehouden in Nijmegen duurde 25 maanden, van 1 december 2017 tot 1 januari 2020. Deelname was vrijwillig en deelnemers zijn zo breed mogelijk geworven, maar mensen werden van deelname uitgesloten wanneer ze te jong waren om in aanmerking te komen voor vrijlating van inkomsten, wanneer ze tijdens het experiment de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken, wanneer ze al een traject bij het WerkBedrijf hadden lopen waarbij op korte termijn resultaat verwacht werd, of wanneer ze slechts enkele maanden een uitkering hadden. Rapportage experiment Participatiewet gemeente Nijmegen (PDF | 38 pagina's | 1.5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo wethouders over bijstandsexperimenten Participatiewet

  Memo wethouders over bijstandsexperimenten Participatiewet (PDF | 7 pagina's | 260 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wsw-statistiek jaarrapport 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Detacheren werkt!

  Verkenning naar de inzet van detachering in de 35 arbeidsmarktregio's om de doelgroep van de Participatiewet aan werk te helpen. Detacheren werkt! (PDF | 98 pagina's | 4,8 mB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen - Aanbevelingen aan de minister van SZW

  Bekijk document gepubliceerd op