Zoekresultaten  1-50 van de 600 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Uitkomsten TSD-onderzoek Participatie zonder startkwalificatie jongvolwassenen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planning maatregelen in kabinetsreactie op interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jongeren met (risico op) een afstand tot de arbeidsmarkt - Zichtbaar en zelfstandig maken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Themaonderzoek entreeopleidingen

  Inventariserend onderzoek naar het loopbaanperspectief van de entreestudent

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel

  Tussenrapport van de Onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) met een probleemanalyse van het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdrapport Verdeling bijstandsbudgetten 2024

  Rapport over de verdeling van de bijstandsbudgetten voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Consequentie-onderzoek wijziging berekeningswijze aandachtsgebieden

  Dit rapport beschrijft het consequentieonderzoek van verbetervoorstellen voor het berekenen van aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsoverzicht, Aanmeldingen, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie maart 2023

  Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plannen 2023 IBP VTH pijlers 1 tot en met 6

  Het document beschrijft de pijlers van de plannen voor het Interbestuurlijk programma versterken VTH stelsel (IBP VTH) van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht februari 2023

  Maandrapportage van februari 2023 bij Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnellingsopties vergunningverlening

  Een verkenning naar de opties om vergunningverleningstrajecten voor grote industriële initiatieven te versnellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie en monitoring van de Omgevingswet

  Korte toelichting op de stand van zaken van de inrichting van de evaluatie en monitoring van de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-toets Omgevingsloket

  Verslag van de MKB-toets Omgevingsloket.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3

  Koersaanpassing naar aanleiding van het advies van AcICT. Bevindingen vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 3.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Verkenning procedurele versnellingen duurzame energie-infrastructuur

  Deze notitie beschrijft de resultaten van een verkenning naar procedurele versnellingsopties voor de realisatie van energie-infrastructuurprojecten. Het gaat hier om de vraag welke versnelling met wetgeving bereikt kan worden, naast allerlei andere ‘binnenwettelijke’ versnellingsmogelijkheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet – januari 2023

  De stand van zaken van de inwerkingtreding Omgevingswet van januari 2023. Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) gaat nader in op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de stelselherziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting advies over onderzoek 'testpiramide'

  Toelichting op het onafhankelijke advies over het onderzoek 'testpiramide'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bidboek Drenthe

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale Woondeals Steunbetuiging corporaties Zuidwest Drenthe

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale Woondeal Zuidwest Drenthe

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale Woondeal Zuidoost Drenthe

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woondeal Twente

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

  Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht december 2022

  Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woondeal West-Overijssel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale Woondeals Steunbetuiging corporaties Zuidoost Drenthe

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Volkshuisvesting 2022

  De Staat van de Volkshuisvesting 2022 is de nieuwe integrale voortgangsrapportage over de zes programma’s voor de volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plan van Aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3

  Beschrijving van de aanpak voor fase 3 van het Indringend Ketentesten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht november 2022

  Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rappelabele toezeggingen Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

  Rappelabele toezeggingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van juli 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woningmarktverkenning 2022-2037

  Verkenning van de woningmarkt voor de periode 2022-2037. Specifiek de scenario's met Socrates 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelentabel IKT en QA DSO

  Bijlage bij het Plan van Aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

  Het Nationaal Actieplan Dakloosheid zet in op een paradigmashift in de manier waarop we kijken naar en omgaan met dakloosheid. Het plan stelt de ambitie om dakloosheid in Nederland fors en structureel terug te dringen, waarmee aangesloten wordt bij de Verklaring van Lissabon om dakloosheid in 2030 te beëindigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Wetgevingsmogelijkheden aanpassingen procedures energie- en grondstoffeninfrastructuur

  Wetgeving voor versnelling van procedures voor projecten voor de energie- en grondstoffeninfrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Plancapaciteit Najaar 2022

  Bijlage Inventarisatie Plancapaciteit - najaar 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht oktober 2022

  Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Doorontwikkeling bijstandsverdeelmodel

  Rapport over een verbeterde specificatie van het bijstandsverdeelmodel, die kan worden toegepast bij de budgetverdeling voor 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Enquête uitvoeringspraktijk Omgevingswet

  Een enquête met als doel goed zicht te krijgen op de stand van zaken bij de uitvoeringspraktijk van de Omgevingswet op een zodanige wijze dat de uitvoering zo min mogelijk wordt belast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie beheer Digitaal Stelsel Omgevingswet: Beter zicht op uitvoering

  De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op verschillende niveaus beheerd. Dit met het oog op waarborg van stabiliteit van het stelsel, nu en in de toekomst. Afspraken over het beheer staan in de beheerovereenkomst en het beheerarrangement. De evaluatie van dit beheerconstruct is verankerd in de beheerovereenkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Open norm stikstofemisssie bouw- en sloopwerkzaamheden

  Onderzoek naar de mogelijkheden en belemmeringen van een zogenaamde 'open norm' voor stikstofreductie als invulling van de emissiereductieplicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht september 2022

  Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IKT Fase 2 rapportage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie beheer digitaal stelsel Omgevingswet

  Evaluatie van het beheerconstruct van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij beantwoording OLB Interne memo 1 februari 2022

  Bijlage bij de brief van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstwaat (IenW). De bijlage bevat een intern memo aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire van 1 februari 2022. Het memo bevat een updat van de vergunningverlening aan Chogogo Dive & Beach Resort op Bonaire voor het aanpassen van de bestaande keermuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Informatieverzoek van het ministerie van IenW aan het OLB over de vergunningverlening aan Chogogo Resort

  Afschrift van de brief van de Directeur-Generaal Milieu en Internationaal aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire. De brief bevat de vragen van het Tweede Kamerlid Van Esch (PvdD) over de vergunningverlening aan Chogogo Dive & Beach Resort op Bonaire voor het aanpassen van de bestaande keermuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage beantwoording OLB Intern memo 28 februari 2022

  Bijlage bij de brief van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstwaat (IenW). De bijlage bevat een intern memo aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire van 28 februari 2022. Het memo bevat een updat van de vergunningverlening aan Chogogo Dive & Beach Resort op Bonaire voor het aanpassen van de bestaande keermuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij beantwoording OLB intern memo 28 februari 2022

  Bijlage bij de brief van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstwaat (IenW). De bijlage bevat een intern memo aan het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire van 28 februari 2022. Het memo bevat een updat van de vergunningverlening aan Chogogo Dive & Beach Resort op Bonaire voor het aanpassen van de bestaande keermuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij beantwoording OLB memo 30 maart 2022

  Bijlage bij de brief van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstwaat (IenW). De bijlage bevat enkele memo's van het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire. De memo's gaan over de vergunningverlening aan Chogogo Dive & Beach Resort op Bonaire voor het aanpassen van de bestaande keermuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnelling van rechtsbescherming in het omgevingsrecht: de procedure bij de bestuursrechter

  Rapport over de mogelijkheden om procedures in beroep te versnellen voor de realisatie van woningbouw- en energie-infrastructurele projecten.

  Bekijk document gepubliceerd op